سرهنگ جلیل بزرگمهر

عکس ها - از سال ۱۳۰۸ تا ۱۳۳۱

جلیل بزرگمهر 1308 دبیرستان  نظام

جلیل بزرگمهر  دبیرستان  نظام ۱۳۰۸

جلیل بزرگمهر، دانشکده افسری 1313

جلیل بزرگمهر، دانشکده افسری ۱۳۱۳

سال دوم دانشکده افسری، رسته پیاده

جلیل بزرگمهر نفر چهارم از چپ ردیف آخر(که با علامت ضربدر مشخص شده)

سال تحصیلی 1313-1312، سال دوم دانشکده افسری، رسته پیاده

جلیل بزرگمهر ، نفر چهارم از سمت راست گردان یکم  1315

جلیل بزرگمهر ، نفر چهارم از سمت راست گردان یکم  ۱۳۱۵

جلیل بزرگمهر نفر وسط، سال 1316در حال رژه

جلیل بزرگمهر نفر وسط، سال ۱۳۱۶ در حال رژه

جلیل بزرگمهر 1316، نفر چهارم از سمت چپ، روز فارغ التحصیلی دانشکده افسری

جلیل بزرگمهر ۱۳۱۶، نفر چهارم از سمت چپ، روز فارغ التحصیلی دانشکده افسری

جلیل بزرگمهر، جلو نفر اول سمت راست ، دوم اسفند 1317، جلالیه

جلیل بزرگمهر، جلو نفر اول سمت راست ، دوم اسفند ۱۳۱۷، جلالیه

جلیل بزرگمهر، جلو نفر اول سمت راست ، دوم اسفند 1317، جلالیه

جلیل بزرگمهر، دهمین نفر ردیف از سمت راست جلو  سال ۱۳۱۸، فارغ التحصیلان دوره سوم امور مالی احتیاط

مهر 1321

مهر ۱۳۲۱

هنگام خدمت در نظام وظیفه مشهد 1324

هنگام خدمت در نظام وظیفه مشهد ۱۳۲۴

هنگام خدمت در نظام وظیفه مشهد 1324

تمرین مانور هوایی (دیدگاه)   ۱۳۲۶

بزرگمهر نفر جلو 1327، باشگاه افسران

بزرگمهر نفر جلو ۱۳۲۷، باشگاه افسران 

 

جلیل بزرگمهر کرمانشاه سال 1328

جلیل بزرگمهر کرمانشاه سال ۱۳۲۸

جلیل بزرگمهر،  کرمانشاه 1328

جلیل بزرگمهر کرمانشاه سال ۱۳۲۸

جلیل بزرگمهر، سمت راست، کرمانشاه  1328

جلیل بزرگمهر، سمت راست، کرمانشاه  ۱۳۲۸