سرهنگ جلیل بزرگمهر

عکس ها - سال ۱۳۳۱

سرهنگ جلیل بزرگمهر، ردیف دوم از پایین، نفر وسط، فرماندار نظامی آبادان 1331

سرهنگ جلیل بزرگمهر، ردیف دوم از پایین، نفر وسط، فرماندار نظامی آبادان ۱۳۳۱

سرهنگ جلیل بزرگمهر، فرماندار نظامی آبادان 1331

۱۳۳۱سرهنگ جلیل بزرگمهر، فرماندار نظامی آبادان 

 

جلیل بزرگمهر، فرماندار نظامی آبادان 1331

۱۳۳۱جلیل بزرگمهر، فرماندار نظامی آبادان 

 

جلیل بزرگمهر، سمت چپ،فرماندار نظامی آبادان 1331

۱۳۳۱جلیل بزرگمهر، سمت چپ،فرماندار نظامی آبادان 

 

سرهنگ جلیل بزرگمهر، فرماندار نظامی آبادان  1331

۱۳۳۱سرهنگ جلیل بزرگمهر، فرماندار نظامی آبادان 

 

سرهنگ جلیل بزرگمهر، فرماندار نظامی آبادان 1331

۱۳۳۱سرهنگ جلیل بزرگمهر، فرماندار نظامی آبادان

سرهنگ جلیل بزرگمهر، آبادان 1331

۱۳۳۱سرهنگ جلیل بزرگمهر، آبادان

 

سرهنگ جلیل بزرگمهر، آبادان 1331

۱۳۳۱سرهنگ جلیل بزرگمهر، آبادان