سرهنگ جلیل بزرگمهر

عکس ها - سال های بعد

عکس ها از مهندس احمد مصدق (فرزند دکتر محمد مصدق) از سرهنگ جلیل بزرگمهر در نوروز 1363

۱۳۶۳عکس ها از مهندس احمد مصدق (فرزند دکتر محمد مصدق) از سرهنگ جلیل بزرگمهر در نوروز 

سرهنگ جلیل بزرگمهر

 

سرهنگ جلیل بزرگمهر

۱۳۷۲سالگرد ولادت دکتر محمد مصدق ، احمد آباد ، بیست و نهم اردیبهشت سال 

سالگرد ولادت دکتر محمد مصدق ، احمد آباد 29/2/1372

۱۳۷۲سالگرد ولادت دکتر محمد مصدق ، احمد آباد ، بیست و نهم اردیبهشت سال 

سرهنگ جلیل بزرگمهر

 

سرهنگ جلیل بزرگمهر

 

سرهنگ جلیل بزرگمهر 1376، جشن پنجاهمین سال  تاسیس بیمارستان مهر

سرهنگ جلیل بزرگمهر، جشن پنجاهمین سال  تاسیس بیمارستان مهر ۱۳۷۶

سرهنگ جلیل بزرگمهر

سرهنگ جلیل بزرگمهر ، نفر اول از سمت چپ

 

سالگرد ولادت دکتر محمد مصدق ، احمد آباد 29/2/1372

۱۳۷۲سالگرد ولادت دکتر محمد مصدق ، احمد آباد ، بیست و نهم اردیبهشت سال 

سرهنگ جلیل بزرگمهر

۱۳۷۲سالگرد ولادت دکتر محمد مصدق ، احمد آباد ، بیست و نهم اردیبهشت سال 

از سمت راست به چپ مرحوم دکتر احمد شایگان ، ... ، دکتر فروزان ، سرهنگ جلیل بزرگمهر ، مرحوم علی اردلان ، شاه حسینی